Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) - ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργούμε μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση

Δράσεις

Το ΤοπΣΑ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ αφορά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, βασισμένη στη δυναμική της περιοχής παρέμβασης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνολικά δεκαοκτώ (18) δράσεις, οι οποίες αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες παρεμβάσεων:

Α) τη μελέτη διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας προκειμένου το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση να ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαιτερότητες και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής

 

ΔΡΑΣΗ 1: Διάγνωση αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.)

 

Β) την εξατομικευμένη πληροφόρηση – συμβουλευτική – υποστήριξη στοχεύοντας στην επαγγελματική ενδυνάμωση και των 100  ωφελουμένων, στην πρόσβαση στην πληροφορία και στη διασύνδεση με την τοπική αγορά. Η κατεύθυνση της δράσης διαφοροποιείται ανάλογα με το αίτημα του/της ωφελουμένου/ης για ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω νέας θέσης απασχόλησης ή για την ίδρυση επιχείρησης ή κοινωνικής επιχείρησης


 

ΔΡΑΣΗ  13: Προσέγγιση, Ενημέρωση & Ενεργοποίηση των Ομάδων Στόχου για τη Συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Υποδοχή και Εξατομικευμένη Προσέγγιση –Δικτύωση με Εξειδικευμένες Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.)

ΔΡΑΣΗ 14: Επαγγελματική Συμβουλευτική. Υπηρεσίες Ψυχολογικής και Νομικής Συνδρομής για την Ενδυνάμωση των Ωφελουμένων (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., Αναπτυξιακή Χανίων Α.Ε., Σύμπραξη Φορέων Χανίων)

ΔΡΑΣΗ 15: Παρακολούθηση των Ωφελουμένων μετά την Τοποθέτηση σε Θέσεις Απασχόλησης (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.)

ΔΡΑΣΗ  16: Υποστήριξη των Ωφελουμένων και των Οικογενειών τους για τη Συμμετοχή στο Σχέδιο (Αναπτυξιακή Χανίων Α.Ε.)

ΔΡΑΣΗ  17: Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας (Επιμελητήριο Χανίων, ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.)


Γ) τη στοχευμένη κατάρτιση – επιμόρφωση, με στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες ανάγκες τις αγοράς, αλλά και των ωφελουμένων. Η διαδικασία της κατάρτισης / επιμόρφωσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με εκείνη της συμβουλευτικής, λειτουργώντας συμπληρωματικά (καινοτομικός χαρακτήρας).  Η επαγγελματική κατάρτιση αφορά τα αντικείμενα: Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, Επιχειρηματικότητα (δημιουργία, λειτουργία επιχείρησης), Στελέχη Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 95 ωρών (57 ώρες θεωρίας και 38 πρακτικής άσκησης) και αριθμό συμμετεχόντων τους/τις 25. Οι συμμετέχοντες/ουσες στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης και Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Επιπλέον προβλέπεται η δράση της επιμόρφωσης, μέχρι 50 ώρες έκαστο, για 40 ωφελούμενους/ες με ενδεικτική θεματολογία: εκμάθηση επαγγελματικής ορολογίας σε ξένη γλώσσα, απόκτηση ή αναβάθμιση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, εκπαίδευση με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΦΕΤ για πιστοποίηση για διαχείριση τροφίμων, πιστοποίηση σε ζητήματα υπευθύνων τεχνικών ασφαλείας κ.λπ.

Συμπληρωματικές δράσεις είναι η Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων των ωφελουμένων και η Εκπαιδευτική – Πρακτική Άσκηση για ένα μήνα σε επιχειρήσεις (on thejobtraining) και πραγματικές συνθήκες εργασίας για 28 ωφελούμενους/ες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα κατάρτισης.


ΔΡΑΣΗ 6: Επαγγελματική Κατάρτιση με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών» (ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.)

ΔΡΑΣΗ 7: Επαγγελματική Κατάρτιση με θέμα «Επιχειρηματικότητα (δημιουργία, λειτουργία επιχείρησης)» (ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.)

ΔΡΑΣΗ 8: Επαγγελματική Κατάρτιση με θέμα «Στελέχη επισιτιστικών επιχειρήσεων» (ΚΕΚ I.DE.A. Ε.Π.Ε.)

ΔΡΑΣΗ 9: Επαγγελματική Κατάρτιση με θέμα «Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων» (ΚΕΚ I.DE.A. Ε.Π.Ε.)

ΔΡΑΣΗ 10: Επιμόρφωση (ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.)

ΔΡΑΣΗ 11: Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων των Ωφελουμένων (ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.)

ΔΡΑΣΗ 12: Εκπαιδευτική – Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις (on the job training) (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.)


Δ) τις ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων, τη διάχυση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης και την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας για τα θέματα που αφορούν τις ομάδες στόχους, αλλά και τις εναλλακτικές που προωθούνται μέσω του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση


ΔΡΑΣΗ 4: Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των  εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού (Κοινωφελής Επιχείρηση Κισσάμου, Κοινωφελής Επιχείρησης Σελίνου, Δήμος Αποκορώνου, Δήμος Πλατανιά, Ένωση Ξενοδόχων Νομού Χανίων, Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, Σύμπραξη Φορέων Χανίων)


Ε) τη δικτύωση και διακρατική συνεργασίαμε στόχο την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, το συντονισμό των δράσεων ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία Δικτύου Αμοιβαίας Μάθησης & Συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων (LearningNetwork)


ΔΡΑΣΗ 2: Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Κοινωφελής Επιχείρησης Σελίνου, Αναπτυξιακή Χανίων Α.Ε., Δήμος Πλατανιά, Δήμος Σφακίων)

ΔΡΑΣΗ 3: Διακρατική Συνεργασία (Επιμελητήριο Χανίων)

ΔΡΑΣΗ 18: Learning Network (ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου)


Στ) το συντονισμό και τη διαχείριση, τα οποία αποτελούν το συνδετικό κρίκο όλων των παραπάνω δράσεων και των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, διασφαλίζοντας το συνεχή έλεγχο της νομιμότητας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των ενεργειών


ΔΡΑΣΗ 5: Συντονισμός και διαχείριση (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.)


ΔΕΙΤΕ εδώ το αναλυτικό περιεχόμενο του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση

image_pdfimage_print