Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) - ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργούμε μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση

Κοινωνική οικονομία

Σύμφωνα με το Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι  οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η κοινωνική οικονομία βασίζεται στην ισορροπία και στη βιώσιμη αλληλεπίδραση ανθρώπου, φύσης και συστημάτων της αγοράς, στοχεύοντας σε ένα οργανικό σύνολο αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών δράσεων και προσπαθειών.

Ως Φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας θεσπίζεται η Κοινωνική  Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), η οποία είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα επιτυχημένα παραδείγματα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο αποδεικνύουν τα ουσιαστικά οφέλη της συνεργασίας στη σύσταση βιώσιμων επιχειρήσεων, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την κοινωνική ευημερία.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής τρεις (3) κατηγορίες:

Α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης με στόχο την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού, οι οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον σε ποσοστό 40% των εργαζομένων στην επιχείρηση

Β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας με στόχο την παραγωγή και παροχή  προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού / προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού

Γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού  Σκοπού που αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης.

 

 

ΔΕΙΤΕ εδώ το Νόμο Ν. 4019/2011 περί Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

 

image_pdfimage_print