Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) - ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργούμε μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση «ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» γίνεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής των Τοπικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης καθώς και με τους όρους της με αριθμό 77/Α.Π.1454/19-3-2012 σχετικής πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης.

Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» εφαρμόζει ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πλάνο για τη δημοσιοποίησή του και την προσέλκυση των ωφελουμένων.

Σε αυτό το πλαίσιο απευθύνεται ανοικτό κάλεσμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω μιας σειρά στοχευμένων ενεργειών και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στόχος είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων.

Διοργανώνονται συναντήσεις ενημέρωσης και ενεργοποίησης με τη συμμετοχή ανέργων των ομάδων στόχου, εκπρόσωπων συλλογικών φορέων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, προκειμένου να διευκρινιστούν θέματα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Τοπική Σχέδιο για την Απασχόληση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κινητοποίηση και αξιοποίηση άτυπων δικτύων των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

Ακολουθεί η γνωστοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η υποδοχή των αιτήσεων στο συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται. Οι αιτήσεις των ωφελουμένων καταχωρούνται σε πληροφοριακό σύστημα και ελέγχονται για την εκπλήρωση των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής, μέσω προ-κωδικοποιημένης φόρμας.

Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων, πραγματοποιούνται προσωπικές συνεντεύξεις από εξειδικευμένο προσωπικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προκειμένου να διερευνηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες, η πραγματική δυνατότητα, η «ωριμότητα» και η διάθεση των δυνητικά ωφελούμενων να συμμετέχουν στις επιμέρους δράσεις.

Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος του Συντονιστή εταίρου, ένας (1) εκπρόσωπος του Δικτύου Επιχειρήσεων και ένα (1) άτομο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η επιτροπή επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τα γενικά και τα ειδικά κριτήρια που τίθεται όσο και τις εισηγήσεις των στελεχών συμβουλευτικής σε συνέχεια των προσωπικών συνεντεύξεων, καταλήγει στην τελική επιλογή των ωφελουμένων. Η κατάταξη περιλαμβάνει επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριπτέους.

Η επιλογή ωφελουμένων βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και συγκεκριμένα:

  • χρόνος ανεργίας, με προτεραιότητα στα άνεργα άτομα που βρίσκονται σε δυσμενέστερη κατάσταση και αντιμετωπίζουν εντονότερα το πρόβλημα του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας
  • ηλικία, με προτεραιότητα στα άνεργα άτομα κάτω των 25 ετών που θα καλύπτουν ποσοστό 50% επί του συνόλου των ωφελουμένων
  • οικογενειακή κατάσταση, με προτεραιότητα στα άνεργα άτομα με οικογένεια και παιδιά
  • εισόδημα, με προτεραιότητα σε εκείνα τα άνεργα άτομα που διαθέτουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το όριο φτώχειας στην Ελλάδα
  • αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης ή/και προώθησης στην απασχόληση στα οποία έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν, με στα άνεργα άτομα που δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ ξανά σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα
  • βαθμός έκθεσης του/της υποψηφίου σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού
  • ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην τήρηση των αρχών της μη διάκρισης και της ισότητας των φύλων, με ποσοστό 60% επί του συνόλου των ωφελουμένων να καλύπτεται από γυναίκες

Επιπροσθέτως, αξιολογούνται ειδικά κριτήρια, αναφορικά με τις ειδικές γνώσεις, τις δεξιότητες ή ικανότητες που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες, όπως:

  • η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
  • η συνάφεια των επαγγελματικών ενδιαφερόντων τους με το αντικείμενο των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση
  • η ωριμότητα για την άμεση ένταξη στην απασχόληση ή στην ίδρυση επιχείρησης.

 

ΔΕΙΤΕ εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΔΕΙΤΕ εδώ την Αίτηση Συμμετοχής

 

 

 

 

image_pdfimage_print