Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) - ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργούμε μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση

Χαρακτηριστικά Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Επωνυμία

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Τίτλος Εγκεκριμένης Πράξης

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Νομική Μορφή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα (στην οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4019/2011/ΦΕΚ 216Α και από τα οριζόμενα στα άρθρα 784, 741 και επόμενα του Αστικού Κώδικα) επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης που έχει αναλάβει και διαρκεί τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Πράξης που έχει αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Τα όργανα Διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Συντονιστής Εταίρος και ο Διαχειριστής.

Διαχειριστική Επάρκεια

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» διαθέτει την με Αριθμ. Πρωτ. 5245/4-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ87ΛΚ-ΑΚ4) επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Κύδων Δρόμοι Απασχόλησης» που εκδόθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης.

 

image_pdfimage_print