Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) - ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργούμε μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση

Βασικές αρχές

Οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίηση των τοπικών σχεδίων για την απασχόληση (ΤοπΣΑ) είναι:

 

 • Εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο και πολυσυμμετοχικότητα τοπικών φορέων, κοινωνικοοικονομικών εταίρων και ομάδων-στόχων
 • Ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συνεργατικότητας
 • Ενεργός συμμετοχή των ομάδων − στόχου στην επιλογή και στην υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων
 • Καινοτομία, ως προς τη μεθοδολογία, τους ειδικούς στόχους, τις διαδικασίες, την αποτελεσματικότητας και τη διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων
 • Ολοκληρωμένος χαρακτήρας ως προς το συνδυασμό ποικίλων δράσεων, τη συμπληρωματική κάλυψη διαφορετικών αναγκών, την ολοκληρωμένη υποστήριξη και τη διασύνδεση αναπτυξιακών παρεμβάσεων
 • Προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom−up), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές κάθε περιοχής
 • Ενσωμάτωση των αρχών ισότητας των φύλων (Gender mainstreaming)
 • Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδύονται στον τομέα του περιβάλλοντος
 • Ενίσχυση κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής
 • Στοχευμένη και άρτια δομημένη διακρατική συνεργασία για την παραγωγή καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας με χαμηλό κόστος
 • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών της Γ΄ Προγραμματικής περιόδου

 

 

image_pdfimage_print