Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) - ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δημιουργούμε μια ισχυρή συνεργασία για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση

Περιεχόμενο Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ)

Η Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» αφορά την Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας.

Αντικείμενο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Τα Τοπικά Σχέδια για την Προώθηση της Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και της ενδυνάμωσης του τοπικού επιχειρηματικού ιστού. Πρόκειται για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος συνδυασμένων παρεμβάσεων, σε τοπικό επίπεδο, με επίκεντρο την τοπική αγορά και τις διαφοροποιημένες ανάγκες των ομάδων στόχων και με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τόπου αλλά και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση υλοποιούνται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2.475/οικ.3.33 (ΦΕΚ 16Β/11-1-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί του Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης 7. Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους πραγματοποιείται από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, στις οποίες συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς της γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης στην οποία αναφέρονται.

Στους ειδικούς στόχους των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση εμπεριέχονται:

  • η προετοιμασία των ωφελουμένων μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων υποστήριξης (πληροφόρηση, συμβουλευτική, κατάρτιση, αμοιβαία μάθηση και συνεργασία) και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της τοπική αγοράς
  • η ενίσχυση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας
  • η ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης
  • η απόκτηση των προϋποθέσεων για την αξιοποίηση υφιστάμενων και μελλοντικών προγραμμάτων επιχορήγησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
  • η κατάλληλη προετοιμασία των ωφελουμένων, ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν
  • η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.

Ο βαθμός επίτευξης της στοχοθεσίας κάθε Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση βεβαιώνεται ως εξής:

  • για ίδρυση νέας επιχείρησης, η σύνταξη business plan και η βεβαίωση έναρξης επιχείρησης από την εφορία
  • για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, η αναγγελία πρόσληψης
  • για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα εκτός των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (όπως: ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος, κ.λπ.) η σύνταξη business plan και η αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος
  • για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

 

 

image_pdfimage_print